fbpx

MADDE 1: TARAFLAR VE TANIMLAR

İş bu sözleşme ../../202. tarihinde merkezi 71-75 Shelton Street, Covent Garden, London, United Kingdom, WC2H 9JQ adresinde mukim, Brksoft LTD (BRKSOFT olarak anılacaktır) ……………………………………………………………………………………………. adresinde mukim, ………………………………….. (MÜŞTERİ olarak anılacaktır) arasında imzalanmıştır.

MADDE 2: SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu sözleşme MÜŞTERİ’nin isteklerine bağlı olarak BRKSOFT tarafından hazırlanacak Web yazılım geliştirme hizmetini kapsamaktadır.

MADDE 3: MÜŞTERİ’NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 • MÜŞTERİ, hosting sağlayıcıyı BRKSOFT tarafından kendi tarafına almak istemesi halinde, hosting tarafında yaşanabilecek sorunlar ile ilgili sadece Hosting işlerine özel konulardaki BRKSOFT’un yükümlülükleri geçersiz olucaktır. Web sitesinin tasarımı, platformun kullanılabilirliği gibi konulardaki yükümlülükleri devam edecektir.
  • Yazılım süresi boyunca BRKSOFT’un talep ettiği bilgi ,evrak ve yazılı dokümanları kendisi tedarik etmeli veya ettirmelidir. Müşterinin gerekli dokümanları zamanında vermemesinden kaynaklanan gecikmeden dolayı BRKSOFT sorumlu tutulamaz.
  • MÜŞTERİ, dile getirdiği tüm fikir, düşünce, ifade, yorum ve yazıların kendisine ait olduğunu, BRKSOFT un hiçbir şekilde sorumlu olmadığını kabul ve beyan eder.
  • MÜŞTERİ, satın almış olduğu paket içerisindeki yazılımın dışında istediği her tür ek özellik için ek ücrete tabi tutulur.
  • MÜŞTERİ, projeye başlanmadan önce ücretini ödemekle yükümlüdür.
  • MÜŞTERİ, sözleşme süresince sözleşmenin başladığı tarih itibariyle BRKSOFT ile müşterinin karşılıklı anlaşılarak belirlenmiş olan tutarı ödemekle

yükümlüdür.

MADDE 4: BRKSOFT` UN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 • Sözleşmede bahsedilen işlevleri gerçekleştirmekle yükümlüdür.
  • MÜŞTERİ’ye satın almış olduğu paket ve varsa ek özellik gibi hizmetleri sunmakla yükümlüdür.
  • MÜŞTERİ’ye sağlanmakta olan hizmetlerle ilgili oluşabilecek yazılım hatalarını ve her türlü müşteriye tehdit oluşturabilecek güvenlik açığını düzeltmekle yükümlüdür.
  • MÜŞTERİ 30 gün içinde hiçbir sebep sunmadan iade talebinde bulunursa MÜŞTERİ’nin ödemiş olduğu tutarın hepsini iade etmekle yükümlüdür.

MADDE 5: GİZLİLİK VE GÜVENLİK

Hem BRKSOFT hem de MÜŞTERİ birbirlerinin gizlilik kurallarına saygı göstermelidir. Üçüncü şahıslarla paylaşılması zorunlu olmayan ve zaten diğer kişilerin ulaşımına açık olmayan tüm bilgiler gizli kabul edilip başka kişilerle paylaşılmamalıdır.

 • BRKSOFT, Dosya Transfer Yetkisi (FTP), Veri tabanı, Yönetim Kontrol Paneli şifreleri ile yazılım içeriğine ve veri tabanına kayıtlı bilgileri ve özel bilgileri 3. kişi ve kuruluşlarla paylaşmayacağını ve kullandırmayacağını beyan ve taahhüt eder.
  • BRKSOFT, BRKSOFT çalışanlarının, herhangi bir kasıt, ihmal ya da kusurundan dolayı MÜŞTERİ ye ait şifrelerin, gizli bilgilerin (müşteri datası, web sitesi verileri, web sitesi erişim bilgileri, vs. gibi tüm ticari sır niteliğindeki bilgiler) 3. kişi veya kuruluşların eline geçmesi halinde doğabilecek zararlar için BRKSOFT mesul olup, bu konuda MÜŞTERİ’nin tüm maddi ve manevi tazminat hakları saklıdır.
  • MÜŞTERİ, kendi çalışanlarının, herhangi bir kasıt, ihmal ya da kusurundan dolayı şifrelerin 3.

kişi veya kuruluşların eline geçmesi halinde doğabilecek zararlardan BRKSOFT mesul değildir.

MADDE 6: ELEKTRONİK KAYITLARIN GEÇERLİLİĞİ

Taraflar arasında ve tarafların yetkililerince yapılan e-posta, anlık mesaj ve faks gibi elektronik yazışma kayıtları, kanunen geçerli delil sayılarak, usul hukuku bağlamında kesin ve bağlayıcı delil olarak kabul edilmiştir.

MADDE 7: TEBLİGATLAR

İşbu sözleşme ve uygulanması ile ilgili olarak yapılacak her türlü tebligat için, taraflar, işbu sözleşmede yazılı adresleri, yasal ikametgâh olarak belirlemişlerdir. Taraflar, bu adreslerde vaki değişiklikleri, diğer tarafa, noter kanalı veya iadeli taahhütlü mektup yolu ile bildirmedikleri takdirde, bu adreslerine yapılacak tebligatların geçerli, usulüne uygun ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

MADDE 8: PROJE YAPI ŞEKLİ ve SÜRECİ

BRKSOFT, müşteriye sağlayacağı internet adresi aracılığıyla müşterinin yazılım yapım   aşamasını ve yapılan çalışmayı takip edebilmesini sağlayacaktır. Mobil geliştirmeler için test uygulama APK dosyaları elektronik ortamda cihazlara kurulup test edilebilecek şekilde paylaşılacaktır.

MÜŞTERİ ile BRKSOFT arasında imzalanan sözleşmenin geçerlilik süresi 1 yıl süre için geçerlidir.

MADDE 9: YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ

İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 9 (dokuz) maddeden oluşan işbu sözleşme ../../202. tarihinde 2 (İki) nüsha olarak düzenlenmiş olup, okunmuş ve imza altına alınmıştır.

MÜŞTERİ                                                                                                                           BRKSOFT

Bilgi Almak İstiyorum

Lütfen mail adresiniz doğru giriniz, ayrıntılı bilgi sektörünüze uygun bir şekilde mail üzerinden gönderilecektir.